نویسنده = منظری توکلی، علیرضا
استخراج الگوی تربیتی شهید سلیمانی در عرصه سیاسی ونظامی بر اساس شیوه تحلیل محتوا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 325-343

10.22034/irr.2022.346583.2203

فاطمه شمس الدینی مطلق؛ حمدالله منظری توکلی؛ علیرضا منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند