1. زبان استعاره در گفتمان سیاست بین الملل

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 9-32

ارسلان قربانی شیخ نشین