1. ادراک رهبران و عادی سازی سیاست ویتنام در قبال آمریکا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-96

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سید مهدی حبیبی


2. شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه: یک مدل نظری

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 79-108

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


3. جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دهۀ اول قرن بیست و یکم

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 33-72

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان