نویسنده = حاجی یوسفی، امیرمحمد
تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-36

10.22034/irr.2022.323599.2121

سمیه پسندیده؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سیدمحمدعلی حسینی زاده؛ حمیدرضا عزیزی


ادراک رهبران و عادی سازی سیاست ویتنام در قبال آمریکا

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 63-96

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سید مهدی حبیبی


شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه: یک مدل نظری

دوره 7، شماره 24، مرداد 1396، صفحه 79-108

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دهۀ اول قرن بیست و یکم

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 33-72

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان