1. جهانی‌شدن دموکراسی، فرامرزی‌شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 79-102

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمد یزدان‌پناه شورگل؛ احد رضایان قیه‌باشی


2. روابط آمریکا و روسیه در عصر نومحافظه کاران 2008- 2000؛ همکاری و تنش

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 73-100

سید محمد کاظم سجاد پور؛ فاطمه تفتیان