1. مسئله علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مجید دشتگرد


2. چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز و جایگاه ژئواستراتژیک ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 245-280

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ اکبر صادقی


3. نظامیان و گذار به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (20115-2011)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 87-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ پریسا کریمی


4. تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس (1391-1384)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 9-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری


5. الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 9-47

سید جلال دهقانی فیروزآبادی