نویسنده = جوادی ارجمند، محمد‌جعفر
جامعه‌شناسی تاریخی روابط ایران و اعراب

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 52-53

محمد‌جعفر جوادی ارجمند؛ بهزاد عطارزاده