نویسنده = امام‌جمعه‌زاده، جواد
آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 73-110

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ امیر هوشنگ میرکوشش