نویسنده = احسانی فرید، مینا
نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام

دوره 3، شماره 10، دی 1392، صفحه 61-82

محمدعلی بصیری؛ مینا احسانی فرید؛ میرهادی حسینی کندلجی