نویسنده = محبی انجدانی، داوود
حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 129-162

سید احمد طباطبایی؛ داوود محبی انجدانی