1. تنگنای امنیتی؛ رفتارشناسی شورای همکاری خلیج فارس در قبال برنامه هسته‌ای ایران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 123-154

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ حمید نیکو