نویسنده = دهشیری، محمدرضا
تأثیر ادراک و سوءادراک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطۀ ایران و آمریکا (1399-1376).

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 271-299

10.22034/irr.2021.130969

رضا رستگارپور؛ حسن شفیعی؛ محمدرضا دهشیری


نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-64

محمدرضا دهشیری


بحران‌های چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا

دوره 7، شماره 24، مرداد 1396، صفحه 45-78

محمدرضا دهشیری؛ روح‌الله قاسمی


توافق هسته‌ای و برساختگی هویّت جدید ایران در افکار عمومی بین‌المللی

دوره 5، شماره 16، مرداد 1394، صفحه 73-102

محمدرضا دهشیری؛ حسین مسعودنیا؛ محسن رضائی جعفری