نویسنده = توسلی نائینی، منوچهر
ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 281-307

غلامرضا کریمی؛ حسین مهرپور؛ منوچهر توسلی نائینی