نویسنده = خداوردی، حسن
روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر: مطالعه تطبیقی دوره دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 187-219

10.22034/irr.2023.378789.2326

حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


نهاد انتخاباتی پارلمان در حکمرانی مدرن؛ امکان سنجی نظام انتخاباتی تناسبی برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 201-224

10.22034/irr.2022.318211.2094

حمزه علیشاهی؛ فرامرز میرزازاده؛ حسن خداوردی


استقلال اقلیم کردستان در آیینة سیاست‏های اسراییل؛ تحلیلی بر اساس نظریة ساختاربندی گیدنز

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 59-84

حسن خداوردی؛ محمد شیرزاده اصل شربیانی


سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 81-114

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی