نویسنده = ذاکریان، مهدی
تروما؛ منازعه و بازمنازعه در افغانستان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 25-56

10.22034/irr.2022.144268

سمیه مروتی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان


نقش یونسکو در ارتقاء کمی و کیفی آموزش زنان ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 135-158

سوناز نصیری؛ مهدی ذاکریان؛ ابوالقاسم طاهری