نویسنده = عالم تبریز، اصغر
مفهوم رفتار شهروندی در فرآیند جهانی شدن

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 269-290

10.22034/irr.2021.149278.1298

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ محمد حسن پور