نویسنده = گوهری مقدم، ابوذر
نقش تغییرِ درک راهبردی آمریکا در رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‎ ای ایران

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 7-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مصطفی محمدی رمضانی