نویسنده = طاهری، ابوالقاسم
تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 151-176

شمسی کاظمی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری؛ مسعود مطلبی