نویسنده = میرزازاده، فرامرز
واکاوی علت عدم موفقیت ایران در صادرات گاز

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-196

محمدرضا تمری؛ فرامرز میرزازاده؛ سعید نریمان؛ گارینه کشیشیان سیرکی


رقابت قدرت‌ها، ژئوپولیتیک خزر و منافع ملی ایران

دوره 3، شماره 10، دی 1392، صفحه 111-136

سید امیر نیاکویی؛ فرامرز میرزازاده