نویسنده = نریمان، سعید
واکاوی علت عدم موفقیت ایران در صادرات گاز

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-196

محمدرضا تمری؛ فرامرز میرزازاده؛ سعید نریمان؛ گارینه کشیشیان سیرکی