نویسنده = کشیشیان سیرکی، گارینه
روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر: مطالعه تطبیقی دوره دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 187-219

10.22034/irr.2023.378789.2326

حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


نقش کنگره در ساختار تصمیم گیری آمریکا در قبال برجام (2021-2009)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 169-192

10.22034/irr.2022.330340.2141

عیسی کاملی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


نقش دیپلماسی مسیر دوم در مناسبات ایران و آمریکا: مطالعه موردی دیپلماسی ورزشی(2019-1998)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 269-290

10.22034/irr.2021.125218

سودابه مختاری؛ گارینه کشیشیان سیرکی


سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 81-114

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


واکاوی علت عدم موفقیت ایران در صادرات گاز

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-196

محمدرضا تمری؛ فرامرز میرزازاده؛ سعید نریمان؛ گارینه کشیشیان سیرکی