1. نقش دیپلماسی مسیر دوم در مناسبات ایران و آمریکا: مطالعه موردی دیپلماسی ورزشی(2019-1998)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 269-290

10.22034/irr.2021.125218

سودابه مختاری؛ گارینه کشیشیان سیرکی


2. سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 81-114

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


3. واکاوی علت عدم موفقیت ایران در صادرات گاز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 177-196

محمدرضا تمری؛ فرامرز میرزازاده؛ سعید نریمان؛ گارینه کشیشیان سیرکی