نویسنده = رحیم پور اصفهانی، حامد
تحلیل سازه‌انگارانه تروریسم سایبری و رویکرد نظام حقوقی به آن

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1395، صفحه 305-333

حسین احمری؛ غلامرضا کحلکی؛ حامد رحیم پور اصفهانی