نویسنده = موسوی زاده مرکیه، سید شهاب الدین
تنش و تضاد قانون‌گرایی و فرهنگ در عصر جهانی‌شدن

دوره 6، شماره 21، آبان 1395، صفحه 135-158

سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه