نویسنده = کریمی پور، داود
دیپلماسی انرژی روسیه در منطقه آسیا-پاسیفیک

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 155-180

داود کریمی پور؛ سید امیر نیاکوئی؛ ابراهیم متقی