نویسنده = موسوی شفائی، سید مسعود
رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب دو و کارگزاری در روابط بین الملل

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 29-68

سید مسعود موسوی شفائی؛ سمیه خداخواه آذر


باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 123-158

زینب فرهادی؛ بهاره سازمند؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی