نویسنده = کشاورز قاسم آبادی، بهمن
جهت گیری سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی با تاکید بر مساله هسته ای

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 339-361

10.22034/irr.2022.374430.2304

علی رئیسی فر؛ بهمن کشاورز قاسم آبادی؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ مهدی خوش خطی