1. قواعد و سازوکارهای جامعه بین المللی و ایران در زمینه جرائم دریایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 109-122

جواد فروغی فر؛ علی مزیدی شرف‌آبادی؛ محمد‌رضا رحمت