نویسنده = اسلامی، محسن
کاربست روش تاریخی در پژوهش‌های روابط بین‌الملل

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 7-38

10.22034/irr.2022.319566.2102

مژگان قربانی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن شریعتی نیا؛ محسن اسلامی