نویسنده = زین العابدین عموقین، یوسف
واکاوی تأثیر ظهور داعش بر وضعیت اقتصاد انرژی در سوریه و اسرائیل

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 31-68

10.22034/irr.2021.299628.2027

مهدی محمدیان؛ حجت مهکویی؛ سارا فلاحی؛ یوسف زین العابدین عموقین