نویسنده = جرجران شوشتری، فاطمه
جریان‌شناسی و تحلیل گفتمان سیاسی: رهبری جریان صدر عراق

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 297-333

10.22034/irr.2021.306052.2051

فاطمه جرجران شوشتری؛ محمدرضا حاتمی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ حسین الله کرم