نویسنده = بخشایش اردستانی، احمد
عدالت بین المللی از منظر اندیشه سیاسی جان راولز

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 215-237

10.22034/irr.2022.323548.2120

رضا فرپور خمامی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سیدمصطفی ابطحی