نویسنده = پسندیده، سمیه
تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-36

10.22034/irr.2022.323599.2121

سمیه پسندیده؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سیدمحمدعلی حسینی زاده؛ حمیدرضا عزیزی