کلیدواژه‌ها = دیپلماسی انرژی
تبیین الزامات و راهبردهای دیپلماسی و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هفتم توسعه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 167-198

10.22034/irr.2022.337739.2175

سید عبداله رضوی؛ شهره پیرانی


سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 81-114

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


دیپلماسی انرژی روسیه در منطقه آسیا-پاسیفیک

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 155-180

داود کریمی پور؛ سید امیر نیاکوئی؛ ابراهیم متقی


سناریوهاى محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثرسطوح ملى،منطقه اى وبین المللى

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 15-38

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد