1. ماهیت جنبش های زیست محیطی در قلمرو اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 10-10

رضا سیمبر؛ محمد رفیعی


2. عوامل بیرونی موثر بر نقش آفرینی اتحادیه اروپا در قبال مساله فلسطین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-222

علی صباغیان؛ سید مهدی پارسائی


3. توازن‌طلبی نرم اروپایی با امریکا در پروندة هسته‌ای ایران

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 99-128

سید اصغر کیوان‌حسینی؛ فاطمه دانشور محمدزادگان