1. بررسی جنبش‌های اجتماعی خاورمیانه از نظرگاه نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 15-40

ارسلان قربانی؛ محسن کشوریان آزاد