1. تحول پذیری " گذار قدرت " بر محور ادبیات معطوف به دگرگونی درنقش و جایگاه امریکا مکتب افول، امریکاستیزی و جهان پسا امریکا

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 41-64

سیداصغر کیوان حسینی؛ مریم چاووشی قمی