1. ‏ واکاوی رژیم حقیقت کمالیستی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-36

قدرت احمدیان؛ محمدکریم محمدی


2. بحران‌های چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 45-78

محمدرضا دهشیری؛ روح‌الله قاسمی


3. تغییر هویت دولت در مصر و تحول سیاست خارجی این کشور؛ مطالعه موردی مساله فلسطین و بحران سوریه

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 15-42


4. تنش و تضاد قانون‌گرایی و فرهنگ در عصر جهانی‌شدن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 135-158


5. نقش آمریکا در بحران‌های خاورمیانه از منظر سازه انگاری (پس از 2010)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 15-52

علی فلاح نژاد


6. تاثیر انقلاب‌های عربی بر سیاست‌گذاری خارجی ترکیه (بر مبنای نظریه نقش)

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 113-142


7. بررسی مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی موثر بر سیاست خارجی ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد نظری سازه‌انگاری

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 135-170

صفورا ترک لادانی؛ منصوره مرادی


8. نگاهی سازه‌انگارانه به روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکای لاتین (مطالعه موردی ونزوئلا)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 81-95

سیّد امیر نیاکوئی؛ مصطفی کرمی؛ مصطفی کرمی


9. تبیین بدکارکردی سیاست داخلی و خارجیقذافی، بر اساس منطق رویکرد ساز‌ه‌انگاری

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 169-204

علیرضا آقا حسینی؛ رئوف رحیمی؛ سجاد رضایی


10. زبان سیاسی مقاومت اسلامی در سیاست بین الملل

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 97-130

زهره پوستین‌چی؛ ابراهیم متقی