1. سیاست اوراسیایی ترکیه: منافع و دستاوردها

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-160

علیرضا کریمیان؛ جهانگیر کرمی