1. چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


2. نظامیان و گذار به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (20115-2011)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 87-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ پریسا کریمی


3. ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 163-194

علیرضا آرش‌پور؛ فرناز شیرانی


4. احزاب و فرهنگ های سیاسی مختلف در مصر (با تاکید بر جریانات اسلام گرایی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 207-235

امیر نیاکوئی؛ ضیاءالدین صبوری