1. جریان‌شناسی و تحلیل گفتمان سیاسی: رهبری جریان صدر عراق

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400

10.22034/irr.2021.306052.2051

فاطمه جرجران شوشتری؛ محمد رضا حاتمی؛ احمد بخشایشی اردستانی