کلیدواژه‌ها = مکتب انگلیسی
نظم‌های منطقه‌ایِ غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 159-186

روح اله طالبی آرانی؛ نورالدین اکبری کریم آبادی


ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 18، بهمن 1394، صفحه 137-156

سمیرا محسنی؛ سید عبدالعلی قوام


رئالیسم جهان سوم: رهیافتی پاسخ‌گو به خاستگاه کشمکش‌های جاری در نظام بین‌الملل

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 9-35

رضا سیمبر؛ مهدی زیبایی


مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 50-51

سید جواد امام‏جمعه ‏‏زاده؛ روح‌الله زمانیان