1. ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-156

سمیرا محسنی؛ سید عبدالعلی قوام


2. زبان استعاره در گفتمان سیاست بین الملل

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 9-32

ارسلان قربانی شیخ نشین


3. احزاب و فرهنگ های سیاسی مختلف در مصر (با تاکید بر جریانات اسلام گرایی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 207-235

امیر نیاکوئی؛ ضیاءالدین صبوری