1. راهبرد نوین قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل با تاکید بر تحول مفهوم رضایت دولتها: بررسی موردی توافق بین‌المللی 2015 پاریس

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 249-278

رضا موسی زاده