1. ‏ واکاوی رژیم حقیقت کمالیستی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-36

قدرت احمدیان؛ محمدکریم محمدی


2. مواجهه چین و غرب مدرن:‏ امتناع، یادگیری و دگرگونی ‏

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-125

سجاد بهرامی مقدم


3. حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادینه جهانی و منطقه ای، راهکار تحقق امنیت جامع

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 2-50

رضا سیمبر؛ غلامرضا اسداللهی