1. عناصر قواعد عرفی در پرتو گزارش سال2014 گزارشگر ویژه‌ کمیسیون حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 157-182

ستار عزیزی؛ علی مختاری مطلق