1. شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه: یک مدل نظری

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 79-108

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


2. حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 129-162

سید احمد طباطبایی؛ داوود محبی انجدانی