1. تاثیر انقلاب‌های عربی بر سیاست‌گذاری خارجی ترکیه (بر مبنای نظریه نقش)

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 113-142

طاهره ابراهیمی فر؛ حامد یعقوبی فر