دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم در عصرپساجنگ سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/irr.2022.163680

محمد جواد رنجکش؛ فرزانه برناه


مقاله پژوهشی

تبیین پژوهش های علوم سیاسی جهان دربارۀ ایران: تحلیل علم سنجی و مصورسازی علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/irr.2022.164293

سعید صادقی