مسئله علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئله علیت وبحث امکان یا عدم امکان تبیین علی سیاست بین‌الملل یکی از مهم‌ترین موضوعات فرانظری در حوزه روابط بین‌الملل است که توجه بسیاری از اندیشمندان و مکاتب نظری این رشته را به خود جلب نموده است. در این پژوهش تلاش داریم تا یک شمای کلی را از مجادله و مباحثه نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل در رابطه با مسئله علیت ترسیم نماییم و نشان دهیم که در حوزه نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل به‌طورکلی چه طیفی از نگرش‌ها و رویکردها در این رابطه شکل گرفته است. بدین منظور ما ابتدا یک چارچوب کلی را از مباحث فرانظری روابط بین الملل ارائه داده‌ایم سپس نظریه‌های مختلف را در این قالب جای داده و نگرش آن‌ها را پیرامون مسئله علیت تشریح نموده‌ایم. این چارچوب کلان شامل سه طیف پوزیتیویسم، پست پوزیتیویسم و آنتی پوزیتیویسم می‌باشد. پوزیتیویسم نگرش‌های جریان اصلی را در برمی گیردکه مبتنی بر هستی شناسی واقع گرا و معرفت شناسی مبنا گرایانه است، پست پوزیتیویسم شامل رویکردهای میانه است و آنتی پوزیتیویسم به نگرش‌های رادیکال و پست مدرن اشاره دارد که در تقابل کامل با پوزیتیویسم قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Problem of Causality in International Relations Theories

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Dehghani Firooz Abadi 1
  • Majid Dashtgerd 2

1 Professor of International Relations, Allameh Tabataba'i University

2 PhD student in International Relations at Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The question of causality, whether or not it is possible to explain causality in international politics, is one of the most important transnational issues in the field of international relations that has attracted the attention of many scholars and theoretical schools in this field. In this study we attempt to draw a general schema of the controversy and debate of international relations theorists on the cause of causation and to show what spectrum of attitudes and approaches have generally formed in the field of international relations theorizing. To this end, we first present a general framework of transnational themes of international relations, then incorporate various theories into this framework and outline their attitudes towards the issue of causality. This macro framework comprises three types of positivism, post positivism, and anti-positivism. Positivism encompasses mainstream attitudes based on realist ontology and fundamentalist epistemology, post positivism incorporates moderate approaches, and anti positivism refers to radical and postmodern attitudes that are in stark contrast to positivism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causality
  • Transnational Theories
  • Theories of International Relations
بلامی، الکس (1393). "مکتب انگلیسی"، در مارتین گریفیتس، نظریه روابط بین‌الملل برای سده بیست و یکم، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: نشر نی
بوزان، بری (1388). از جامعه بین‌المللی تا جامعه جهانی، ترجمۀ محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1393). فرانظریه اسلامی روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
نای. جوزف (1387). قدرت در عصر اطلاعات: از واقع‌گرایی تا جهانی‌شدن، ترجمۀ سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
Bull, Hedley (1977). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Palgrave Macmillan
Burke, Anthony (2007). “Postmodernism”,in Christian Reus-Smit and Duncan Snidal, The Oxford Handbook OfInternational Relations, New York: Oxford University Press
Campbell, David (2013). “Poststructuralism”,in Tim Dunne, Milja Kurki,Steve Smith, International Relations Theories:Discipline and Diversity, Oxford: Oxford University Press
Chernoff,Fred (2007). Theory and metatheory in international relations: concepts and contending accounts, New York: Palgrave Macmillan
Der Derian,James. J. Shapiro,Michael (1989). International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics, New York:Lexington Books
Devetak,Richard (2007). “Theories, practices and postmodernism in international relations”,Cambridge Review of International Affairs, Vol. 12, No. 2,pp. 61-76
Dunne, Tim (2005). The New Agenda,in Alex J. Bellamy, International Society and its Critics, Oxford: Oxford University Press
Dunne, Tim (2011). “The English School”,in Robert E. Goodin, The Oxford Handbook of Political Science, Oxford: OUP Oxford
Gill,Stephen (1993). “Epistemology, ontology, and the 'Italian School'”,in Stephen Gill, Gramsci, Historical Materialism and International Relations, New York: Cambridge University Press
J. Mearsheimer,John. M. Walt,Stephen (2013).“Leaving theory behind:Why simplistic hypothesis testing is bad for International Relations”, European Journal of International Relations, Vol. 19, No. 3,pp. 427–457
Jackson,Robert. Sørensen,George (2013). Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford:Oxford University Press
Jeffrey T. Checkel (1998). “The Constructive Turn in International Relations Theory”. World Politics, Volume. 50, Issue. 02,pp. 324 - 348
Kahler, Miles (1998). “Rationality in International Relations”, International Organization,Vol. 52, No.4,pp. 919-941
Keohane, Robert O (2011). “Neoliberal institutionalism”,in Christopher W. Hughes and Lai Yew Meng, Security Studies, New York: Routledge
Klotz,Audie. Lynch, Cecelia (2007). Strategies for research in constructivist international relations, New York: M.E. Sharpe, Inc.
Kurki,Milja (2008). Causation in International Relations, Cambridge: Cambridge University Press
 Mooney Marini, Margaret. Singer, Burton (1988). “Causality in the Social Sciences”, Sociological Methodology, Vol. 18,pp. 347-409
Waltz, Kenneth (1990). “Realist Thought and Neorealist Theory”, Journal of International Affairs, Vol. 44, No. 1,pp. 21-37
Navari,Cornelia (2009). “What the Classical English School was Trying to Explain, and Why its Members Were not Interested in Causal Explanation”,in Cornelia Navari, Theorising international society: English school methods, New York: Palgrave Macmillan
Neuber,Matthias (2014). “Is Logical Empiricism Compatible with Scientifi c Realism?”,in Maria Carla Galavotti Elisabeth Nemeth Friedrich Stadler, European Philosophy of Science – Philosophy of Science in Europe and the Viennese Heritage, New York: Springer International Publishing
R. Paul,Viotti. V. Kauppi,Mark (2012). International relations theory, London, Pearson Education
R.C. Humphreys,Adam (2016). “Introduction: problems of causation in world Politics”, Journal of International Relations and Development advance online publication, Volume 20, Issue 4,pp.1-26
Ripsman, Norrin M. Taliaferro, Jeffrey W. Lobell, Steven (2016). Neoclassical realist theory of international politics, New York: Oxford University Press
Wendt,Alexander (1987). “The Agent-Structure Problem in International Relations Theory”, International Organization, Vol. 41, No. 3,pp. 335-370
Wight,Colin (2002). “Philosophy of Social Science and International Relations”,in Walter Carlsnaes,at Thomas Risse and Beth A. Simmons, Handbook of International Relations, London: SAGE Publications