مسئله علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مسئله علیت وبحث امکان یا عدم امکان تبیین علی سیاست بین‌الملل یکی از مهم‌ترین موضوعات فرانظری در حوزه روابط بین‌الملل است که توجه بسیاری از اندیشمندان و مکاتب نظری این رشته را به خود جلب نموده است. در این پژوهش تلاش داریم تا یک شمای کلی را از مجادله و مباحثه نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل در رابطه با مسئله علیت ترسیم نماییم و نشان دهیم که در حوزه نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل به‌طورکلی چه طیفی از نگرش‌ها و رویکردها در این رابطه شکل گرفته است. بدین منظور ما ابتدا یک چارچوب کلی را از مباحث فرانظری روابط بین الملل ارائه داده‌ایم سپس نظریه‌های مختلف را در این قالب جای داده و نگرش آن‌ها را پیرامون مسئله علیت تشریح نموده‌ایم. این چارچوب کلان شامل سه طیف پوزیتیویسم، پست پوزیتیویسم و آنتی پوزیتیویسم می‌باشد. پوزیتیویسم نگرش‌های جریان اصلی را در برمی گیردکه مبتنی بر هستی شناسی واقع گرا و معرفت شناسی مبنا گرایانه است، پست پوزیتیویسم شامل رویکردهای میانه است و آنتی پوزیتیویسم به نگرش‌های رادیکال و پست مدرن اشاره دارد که در تقابل کامل با پوزیتیویسم قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

..

چکیده [English]

.